D.O.P. – CHRONIONA NAZWA POCHODZENIA

Europejskie oznaczenie pochodzenia przyznawane jest tym produktom rolno-spożywczym, których szczególne właściwości w zakresie jakości zależą przede wszystkim od obszaru, w którym są produkowane.
Środowisko geograficzne obejmuje zarówno czynniki naturalne (klimat, charakterystyka środowiska), jak również ludzkie (techniki wytwarzania przekazywane z pokolenia na pokolenie, kunszt i wiedza w zakresie produkcji)
i razem umożliwiają one uzyskanie wyjątkowego produktu, którego nie da się uzyskać poza tym konkretnym obszarem. Aby produkt uzyskał oznaczenie DOP, fazy produkcji, obróbki i przetwarzania powinny odbywać się na określonym obszarze geograficznym. Producenci wytwarzający produkty DOP powinni stosować się do sztywnych zasad określonych w specyfikacji produkcji, a przestrzeganie tych zasad jest gwarantowane przez specjalny niezależny organ kontroli.

I.G.P. – CHRONIONE OZNACZENIE GEOGRAFICZNE

Oznaczenie pochodzenia jest przypisywane produktom rolno-spożywczym, których szczególna jakość, popularność lub inne właściwości zależą ściśle od umiejętności produkcji, obróbki i/lub przetwarzania, wypracowanych na określonym obszarze geograficznym.
Aby uzyskać oznaczenie IGP, przynajmniej jeden etap procesu produkcji powinien odbywać się na określonym obszarze.
Producenci wytwarzający produkty IGP powinni stosować się do zasad określonych w specyfikacji produkcji, a przestrzeganie tych zasad jest gwarantowane przez specjalny niezależny organ kontroli.

I.G.P. – CHRONIONE OZNACZENIE GEOGRAFICZNE

Oznaczenie pochodzenia jest przypisywane produktom rolno-spożywczym, których szczególna jakość, popularność lub inne właściwości zależą ściśle od umiejętności produkcji, obróbki i/lub przetwarzania, wypracowanych na określonym obszarze geograficznym.
Aby uzyskać oznaczenie IGP, przynajmniej jeden etap procesu produkcji powinien odbywać się na określonym obszarze.
Producenci wytwarzający produkty IGP powinni stosować się do zasad określonych w specyfikacji produkcji, a przestrzeganie tych zasad jest gwarantowane przez specjalny niezależny organ kontroli.

S.T.G. – GWARANTOWANE TRADYCYJNE SPECJALNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1151/2012, jest to uznanie specyficznego charakteru produktu rolno-spożywczego, rozumianego jako cecha lub zestaw cech jakościowych i tradycjonalnych, wyraźnie odróżniających dany produkt od innych, podobnych wyrobów.
Chodzi zatem o produkty pozyskiwane zgodnie z tradycyjną metodą produkcji na konkretnym obszarze geograficznym, w celu ochrony jego szczególnych właściwości. Z kategorii tej wyłączone są produkty, których szczególne cechy związane są z pochodzeniem geograficznym; ten aspekt odróżnia produkty STG od DOP i IGP.
Proces produkcji powinien być zgodny ze specyfikacją produkcji.